Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Summit Registration & Services B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Summit Registration & Services B.V., gevestigd aan het adres Maliesingel 41 te (3581BK) Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30142110, hierna te noemen “Summit”. Summit levert softwareoplossingen voor organisatoren van beurzen, congressen en andere evenementen en verhuurt in dit kader ook hardware voor onder meer bezoekersregistratie. Raadpleeg http://summit.nl/ voor meer informatie.

 

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Summit de Overeenkomst heeft gesloten.
 3. Diensten: alle diensten die Summit op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, waaronder in ieder geval begrepen kan zijn: (i) het leveren van Software(-as-a-Service), (ii) het onderhouden van die Software en (iii) het verhuren van Hardware.
 4. Hardware: alle (roerende) zaken die Summit op grond van de Overeenkomst verhuurt aan Opdrachtgever, waaronder in ieder geval begrepen kan zijn: het hardware-apparaat SummitHost waarmee de bezoekers kunnen worden aangemeld, de codes kunnen worden gescand en badges kunnen worden geprint.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 6. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met zondag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.
 7. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.
 8. Meerwerk: aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen.
 9. Overeenkomst: het (door Opdrachtgever aanvaarde) aanbod op grond waarvan Summit zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere documenten of afspraken genoemd in het aanbod, zoals een Verwerkersovereenkomst
 10. Partij(en): de partij(en) bij de Overeenkomst, Summit en Opdrachtgever gezamenlijk of afzonderlijk.
 11. Software: alle programmatuur die Summit op grond van de Overeenkomst beschikbaar stelt.
 12. Spoedonderhoud: onvoorzien onderhoud dat redelijkerwijs nodig is in verband met de beschikbaarheid, bruikbaarheid en/of veiligheid van de Diensten.
 13. Verwerkersovereenkomst: de eventuele verwerkersovereenkomst tussen Partijen die betrekking heeft op de Diensten en indien overeengekomen, onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 14. Website: http://summit.nl/

Artikel 2. Totstandkoming

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van Summit zijn vrijblijvend. Summit is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Summit daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.
 2. Als de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Summit daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Summit expliciet anders aangeeft.
 3. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met het aanbod van Summit, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Summit werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de aangeboden Diensten vallen, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, spant Summit zich ervoor in om de Overeenkomst naar beste kunnen na te komen onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Door Summit bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Indien expliciet wordt aangegeven dat een termijn fataal is, dan is Summit niet in verzuim totdat hij in gebreke is gesteld en ook binnen de redelijke termijn niet alsnog is nagekomen.
 2. Opdrachtgever zal aan Summit alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever: a. alle informatie verstrekken waarvan Summit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten; b. aan Summit toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de levering van de Diensten.
 3. Summit zal rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. Summit heeft het recht meerkosten te rekenen voor het uitvoeren van een dergelijk verzoek.
 4. Summit heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever indien dat vooraf is overeengekomen.
 5. Indien medewerkers van Summit bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten ten kantore van Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle ondersteuning en faciliteiten bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden.

Artikel 4. Meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of Diensten die buiten de Overeenkomst vallen, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Summit een aanvullende offerte opstellen. Summit zal het Meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
 2. Voor Meerwerk waarvan Summit kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Summit geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Summit dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5. Oplevering en aanvaarding

 1. Indien Summit Diensten op maat levert aan Opdrachtgever, zal Summit het maatwerk opleveren wanneer dit in zijn professionele opinie voldoet aan de omschrijving in de Overeenkomst of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever zal het opgeleverde binnen zeven dagen na oplevering evalueren en goed- of afkeuren conform de in de omschrijving in de Overeenkomst genoemde of nader overeengekomen opleveringscriteria. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 2. Indien de Diensten in fasen worden opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de Diensten van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever kan een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Summit zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Summit doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. In geval van afkeuring wordt de overeenkomst beëindigd en de reeds gemaakte kosten door Summit in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever mag de Diensten slechts afkeuren op grond van substantiële afwijkingen van de functionele specificatie uit de Overeenkomst.
 5. Indien bezwaren slechts ondergeschikte aspecten betreffen, worden de Diensten geacht te zijn aanvaard onder het voorbehoud dat deze bezwaren alsnog binnen een redelijke termijn door Summit worden opgeheven.
 6. Voor fouten ontdekt na aanvaarding bestaat geen aansprakelijkheid voor Summit, tenzij Summit deze kende of had moeten kennen bij oplevering.

Artikel 6. Aanpassingen en verbeteren

 1. Summit kan de Diensten op basis van zijn professionele opinie aanpassen, bijvoorbeeld om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of de prestaties te verbeteren. Summit kan over dergelijke aanpassingen vooraf overleg voeren met Opdrachtgever, maar de eindbeslissing over het al dan niet doorvoeren van de aanpassing wordt genomen door Summit.
 2. Indien aanpassingen naar het oordeel van Summit tot een wezenlijke verandering in de functionaliteit van de Diensten leiden, streeft Summit ernaar om de aanpassingen van tevoren per e-mail aan te kondigen bij Opdrachtgever.
 3. Summit zal zich inspannen om eventuele fouten in de Diensten te herstellen, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn leveranciers. Summit heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van leveranciers niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Diensten niet ten goede komt.
 4. Als het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen tot een beperking van de beschikbaarheid van de Diensten kan leiden, wordt dit zoveel mogelijk buiten Kantooruren uitgevoerd. Spoedonderhoud kan op ieder moment worden verricht en wordt niet vooraf aangekondigd.

Artikel 7. Ondersteuning

 1. Summit spant zich in Opdrachtgever te ondersteunen met betrekking tot vragen over het gebruik en beheer van de Diensten, alsmede technische problemen die verband houden met de Diensten.
 2. De ondersteuning zoals omschreven in het voorgaande lid wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren per e-mail of per telefoon bereikbaar is.
 3. Summit streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 8. Beschikbaarheid en back-ups

 1. Summit zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn. Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op specifieke service levels, zoals een bepaalde beschikbaarheid of reactietijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Bijvoorbeeld in een service level agreement.
 2. Als naar het oordeel van Summit gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Summit of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware, heeft Summit het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid.
 3. Summit zal periodiek reservekopieën (back-ups) maken van bepaalde gegevens van Opdrachtgever op systemen van Summit of derden, en deze gegevens tegen een redelijke vergoeding op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden door Summit. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om tijdig te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging van de Overeenkomst. Tenzij partijen nadere afspraken maken over het maken van reservekopieën, is Summit volledig vrij in het vaststellen van onder meer: de tijdstippen waarop reservekopieën worden gemaakt, de frequentie waarmee reservekopieën worden gemaakt, de bewaartermijn van de reservekopieën.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden eventuele reservekopieën gemaakt via een geautomatiseerd proces en worden deze reservekopieën steekproefsgewijs getest of ze naar behoren werken. Enkel wanneer partijen schriftelijk overeenkomen dat alle of bepaalde reservekopieën handmatig door Summit getest worden, kan Summit ervoor instaan dat de handmatig geteste reservekopieën naar behoren werken en terug gezet kunnen worden.

Artikel 9. Gebruiksregels

 1. Het is Opdrachtgever verboden om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met deze voorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor Summit of derden.
 2. Indien Summit constateert dat Opdrachtgever deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Summit ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Summit zal dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren.
 3. Indien naar het oordeel van Summit hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Summit of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Summit gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Diensten en beëindiging van de Overeenkomst.
 4. Summit is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Summit gerechtigd om identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits: a. het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig of schadelijk is; b. de derde redelijkerwijs een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens; c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval redelijkerwijs geen minder ingrijpende mogelijkheid voorhanden is om de gegevens de achterhalen.
 5. Opdrachtgever is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Summit te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten.
 6. Summit kan de schade als gevolg van overtredingen van de regels uit dit artikel op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Summit van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van de regels uit dit artikel.

Artikel 10. Ticketverkoop

 1. Als Opdrachtgever de Diensten gebruikt om een evenement te promoten waarvoor zij (betaalde) tickets aanbiedt, dan is Summit geen partij bij de (koop) overeenkomst tussen Opdrachtgever en de persoon (of juridische entiteit) die de aangeboden tickets koopt. Summit treedt alleen op als tussenpersoon bij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Bij het aanbieden van tickets is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, waaronder en niet uitsluitend wordt verstaan: de consumenten- en belastingwetgeving die van toepassing is op Opdrachtgever en de personen (of juridische entiteiten) die de kaartjes kopen.
 3. Summit levert geen betaaldiensten. Bij het aanbieden van tickets waarvoor een vergoeding verschuldigd is via de Diensten, wordt de betaling afgehandeld door een externe betalingsdienstaanbieder. Summit is niet verantwoordelijk voor fouten van vertragingen in de betaling.
 4. Bij het aanbieden van tickets via de Diensten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het toepassen en betalen van het juiste bedrag aan btw en andere heffingen opgelegd door de overheid of toepasselijke wetgeving voor Opdrachtgever of de personen (of entiteiten) die de tickets kopen.
 5. Wanneer een ticket voor een evenement wordt gekocht (of tickets worden gekocht) via de Diensten en de persoon (of juridische entiteit) die de kaartjes koopt een (deel van het) betaalde bedrag terugvordert, dan zal Opdrachtgever Summit dit bedrag en alle daarop betrekking hebbende gerelateerde kosten terugbetalen. Summit stuurt Opdrachtgever een factuur voor een dergelijke terugbetaling.

Artikel 11. Beveiliging en privacy

 1. Summit zal zich inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is het mogelijk dat Summit in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, waarbij Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken en Summit als verwerker. Wanneer dit het geval is, zullen partijen een Verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywetgeving.
 3. Opdrachtgever garandeert dat iedere eventuele verstrekking van (persoons)gegevens aan Summit rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en eventuele Materialen die op grond van de Overeenkomst door Summit worden geleverd berusten uitsluitend bij Summit of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt van Summit de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten en eventuele Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Software en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Software.
 4. Summit kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Summit dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Software te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Software te verwijderen.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken of in de Diensten verwerken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan van tevoren expliciet wordt aangegeven dat het vertrouwelijk is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Partijen zullen commerciële afspraken, zoals overeengekomen prijzen, in ieder geval vertrouwelijk behandelen.
 3. De verplichting tot vertrouwelijk behandelen blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 4. Partijen zullen ten aanzien van ontvangen vertrouwelijke informatie redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de vertrouwelijke informatie. Partijen zullen ten aanzien van ontvangen vertrouwelijke informatie minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteren als partijen voor hun eigen vertrouwelijke informatie hanteren.

Artikel 14. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever betaalt Summit een vergoeding voor de Dienst(en) zoals overeengekomen of vermeld in het aanbod. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Summit genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen in aanbiedingen, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Summit zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Summit het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Summit is gerechtigd de door hem gehanteerde en/of de overeengekomen prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst en/of éénmaal per kalenderjaar, aan te passen op basis van inflatie, loonindexeringen op basis van een cao, een stijging van kosten of veranderde marktomstandigheden. Indien een toeleverancier van Summit zijn prijzen verhoogt, dan is Summit steeds gerechtigd deze verhoging per direct door te berekenen aan Opdrachtgever.
 4. Summit zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.
 5. Indien er Meerwerk is overeengekomen, worden de verschuldigde bedragen na het uitvoeren van het Meerwerk gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal Summit Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Summit heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Summit is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
 8. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 9. Alle vorderingen van Summit op Opdrachtgever zijn direct opeisbaar indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd, dan wel wanneer de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd.
 10. Alle door Summit genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Summit voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad, het schenden van een garantieverplichting of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum dat gelijk is aan het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft betaald aan Summit gedurende 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); b. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Summit er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan Summit toegerekend kan worden; c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade; e. redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien Summit na aanmaning van Opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.
 3. Summit is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens en schade wegens gemiste besparingen.
 4. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van Summit, dan wel voor zover de aansprakelijkheid van Summit anderszins op grond van de toepasselijke wetgeving niet beperkt kan worden.
 5. De aansprakelijkheid van Summit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Summit onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Summit ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Summit in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Summit meldt.

Artikel 16. Overmacht

 1. Summit kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Summit is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Summit door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door Summit zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 17. Duur en einde

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de offerte of het aanbod van Summit.
 2. Als de duur van de Overeenkomst niet in de offerte of het aanbod wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij de Overeenkomst eindigt door een vooraf vastgestelde taak.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, kan deze tegen het einde van de looptijd door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met de initiële looptijd van de Overeenkomst.
 4. Summit mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.
 5. Summit mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd, dan wel wanneer de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd.
 6. Wanneer Summit de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt Summit zijn aanspraken op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Summit op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de reden voor de beëindiging).
 8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Opdrachtgever de reeds gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking.
 9. Opdrachtgever kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Summit is uitgevoerd.

Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Summit heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Summit zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail of via de Website aankondigen bij Opdrachtgever.
 2. Als Opdrachtgever de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Summit de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Summit besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.
 4. De in artikel 18.2. en 18.3. beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Summit worden doorgevoerd.

Artikel 19. Exit

 1. Na het einde van de Overeenkomst bewaart Summit alle data en gegevens van Opdrachtgever voor een periode van 30 dagen. Indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan, zal Summit zich inspannen een kopie te verstrekken van deze data en gegevens in een door Summit gehanteerd standaard bestandsformaat.

Artikel 20. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Summit gevestigd is.
 3. Summit is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Summit of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.
 4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Opdrachtgever dient Summit onverwijld op de hoogte te stellen bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie en gegevens.
 6. De door Summit opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert dienaangaande.

Module A | verhuur Hardware

Artikel 1. Verhuur Hardware

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever de Hardware van Summit huurt. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de verhuur van de Hardware, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Module wordt omschreven.

Artikel 2. Hardware

 1. Summit verleent hiertoe aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het recht op gebruik van de Hardware zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van de stroomvoorziening ten behoeve van de (juiste) werking van de Hardware (“elektriciteit”).
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van een aansluitmogelijkheid om de Hardware te koppelen aan het internet en/of een lokaal netwerk (“netwerkaansluiting”).
 4. Enkel Summit is gerechtigd om de Hardware te beheren en om onderhoud of enige andere vorm van instandhouding of aanpassing van de Hardware uit te voeren.
 5. In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande expliciete toestemming van Summit wijzigingen aanbrengt in de Hardware is Opdrachtgever gehouden de door Summit gemaakte kosten te vergoeden ten behoeve van het verhelpen van fouten, problemen of anderszins.
 6. Zonder expliciete toestemming van Summit, is Opdrachtgever niet gerechtigd om de Hardware te verhuren, onderverhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 3. Oplevering en installatie

 1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk door Partijen overeengekomen opleveringsdatum zal Summit de Hardware binnen een redelijke termijn beschikbaar maken.
 2. Summit zal de Hardware opleveren wanneer dit in zijn professionele opinie voldoet aan de specificaties en/of geschikt is voor het overeengekomen gebruik.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal de Opdrachtgever de Hardware zelf op een door Opdrachtgever te bepalen locatie installeren en aansluiten.
 4. Indien overeengekomen zal Summit de Hardware op de in de Overeenkomst bepaalde locatie installeren en aansluiten. Summit is gerechtigd de installatie van de Hardware op een bepaalde locatie te weigeren indien de installatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is en/of de juiste werking van de Hardware niet kan worden gegarandeerd.
 5. Summit heeft het recht derden in te schakelen ten behoeve van de installatie van de Hardware zoals bedoeld in het vorige lid.
 6. Opdrachtgever zal Summit of de door Summit ingeschakelde derde(n) toegang verschaffen tot de aangewezen locatie en de noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van de installatie van de Hardware.

Artikel 4. Werking en garanties

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de Hardware alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft in de Hardware op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Summit zal zich inspannen om de Hardware voor Opdrachtgever beschikbaar te houden en om eventuele storingen en technische problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op specifieke service levels, zoals een bepaalde beschikbaarheid of reactietijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Risico en verzekering

 1. Tenietgaan, verlies, slijtage, diefstal of beschadiging van de Hardware doet niets af aan de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Verantwoordelijkheid voor eventuele reparaties of vervanging kunnen Partijen regelen in een als zodanig aangeduide service level agreement.
 2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Hardware, gedurende de Overeenkomst, voor de nieuwwaarde is verzekerd tegen onder andere: tenietgaan, verlies, diefstal van of schade aan de Hardware. De met deze verzekering verbonden kosten komen geheel voor rekening voor de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Summit, in het kader van de voornoemde verzekering, is opgenomen als derde-begunstigde c.q. medeverzekerde. Indien het voornoemde redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtgever haar vordering op de betreffende verzekeraar cederen aan Summit.
 4. Op verzoek van Summit zal Opdrachtgever kopieën van de betreffende verzekeringspolis verstrekken en/of bewijs leveren van volledige en tijdige premiebetaling.
 5. Summit is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan als het gevolg van het niet (juist) functioneren van de Hardware, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Summit.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Summit voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Hardware, Overeenkomst en/of de Diensten.

Artikel 6. Eigendom van de Hardware

 1. De Hardware is en blijft eigendom van Summit. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om het eigendom op de Hardware over te dragen aan Opdrachtgever.
 2. Summit zorgt ervoor dat de Hardware te allen tijde herkenbaar is als eigendom van Summit (bijvoorbeeld door het gebruik van labels). Deze markeringen en/of labels mogen niet door Opdrachtgever worden verwijderd.
 3. Indien derden aanspraak maken op de Hardware of daar beslag op leggen, zal Opdrachtgever deze derden wijzen op het eigendomsrecht van Summit en Summit zo snel mogelijk (zowel schriftelijk als telefonisch) informeren over de aanspraak. In dit geval zal Opdrachtgever Summit in staat stellen om de Hardware onverwijld bij Opdrachtgever op te halen.
 4. De voornoemde (informatie)plicht geldt ook indien Opdrachtgever het vermoeden heeft of redelijkerwijs moet vermoeden dat derden aanspraak zullen maken op de Hardware of daar beslag op zullen leggen. Een dergelijk vermoeden bestaat in ieder geval indien Opdrachtgever haar crediteuren (waaronder mede verstaan de Belastingdienst) niet meer kan voldoen of weet dat zij op korte termijn haar crediteuren niet meer zal kunnen voldoen.
 5. Indien beslag is gelegd op de Hardware door crediteuren van Opdrachtgever of vanwege een geschil waarbij Opdrachtgever betrokken is, dan ontslaat dit Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Retourneren

 1. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zal Opdrachtgever de door Summit geleverde Hardware zo spoedig mogelijk conform instructies van Summit en binnen vijf (5) werkdagen retourneren aan Summit.
 2. De kosten voor retournering van de Hardware om welke redenen dan ook komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor de juiste verpakking van de Hardware en verzending middels verzekerd transport.
 4. Indien bij ontvangst van de Hardware door Summit blijkt dat de Hardware in verminderde staat verkeerd, is Summit gerechtigd de kosten voor reparatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8. Uitsluiting

 1. Voor zover wettelijk is toegestaan, komen Partijen overeen dat de artikelen 7:203 tot en met 7:211 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

 

Module B | verkoop Hardware

Artikel 1. Verkoop Hardware

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Hardware koopt van Summit. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de verkoop van Hardware, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Module wordt omschreven.

Artikel 2. Levering van Hardware

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt Hardware door Summit af fabriek geleverd. Het risico op verlies of beschadiging van Hardware gaat over op Opdrachtgever op het moment van juridische en/of feitelijke levering.
 2. Opdrachtgever zal geleverde Hardware zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen, controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien Opdrachtgever beschadigingen of andere gebreken vaststelt, zal Opdrachtgever bewijs van de beschadigingen of andere gebreken vastleggen en Summit hier direct over informeren. Een melding van beschadigingen of andere gebreken schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de voornoemde termijn geen beschadigingen of andere gebreken kenbaar maakt aan Summit, wordt de Hardware geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Op de door Opdrachtgever bij Summit gekochte Hardware rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant.
 5. Summit zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Hardware nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde Hardware.
 6. De (wettelijke) garantie geldt niet: (1) indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; (2) indien gegeven instructies, voor het gebruik van de Hardware, niet zijn nagekomen; (3) voor de toestand van de Hardware, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.
 7. Het retourneren van Hardware is enkel mogelijk na voorafgaande toestemming van Summit en met inachtneming van de procedures en instructies van Summit. Indien Opdrachtgever Hardware wil retourneren aan Summit, dient Opdrachtgever de Hardware zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan Summit te retourneren. Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren van Hardware, dan zijn die voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien Summit gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Summit altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Hardware die Summit aan Opdrachtgever levert, blijft eigendom van Summit, tot het moment waarop Opdrachtgever al haar betaalverplichtingen jegens Summit deugdelijk is nagekomen.
 2. Alle door Summit geleverde Hardware, die onder het eigendomsvoorbehoud uit het vorige lid van dit artikel vallen, mogen door Opdrachtgever niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 3. Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Summit veilig te stellen.
 4. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op Hardware die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, dan wel daarop rechten wil vestigen of laten gelden, dan stelt Opdrachtgever Summit daarvan direct op de hoogte.
 5. Opdrachtgever geeft bij voorbaat uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Summit en door Summit aan te wijzen derden om de plaatsen, waar de eigendommen van Summit zich bevinden, te betreden en de Hardware terug te nemen indien Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet nakomt.